Toekomstperspectief visserij (BO-43-023.02-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft naar een ecologisch en economisch duurzame visserijsector. Grote uitdagingen voor de Nederlandse visserijsector zijn o.a. de beperking van de ruimte voor de visserij door de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee en de aanwijzing van natuurgebieden (vb. Natura2000 en Kader Richtlijn Marien (KRM)), het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de aanlandplicht.

 

Met deze ontwikkelingen staat de Nederlandse visserijsector onder druk en is er vanuit de overheid en de sector behoefte aan een toekomstvisie voor de kottervisserij. Ten tijde van het schrijven van dit werkplan wordt hier hard aan gewerkt. Begin oktober 2019 wordt het advies voor de visie op de kottervisserij op de Noordzee verwacht, samen met de uitwerking van een aantal bouwstenen als wetenschappelijke ondersteuning hierbij. Naar aanleiding van dit advies zal het Ministerie van LNV een kottervisie uitbrengen, in samenhang met het Noordzee Akkoord. In het kader van dit proces zijn in 2020 verdiepingsvragen te verwachten ter ondersteuning van het beleid omtrent de toekomstperspectief van de kottervisserij. In het huidige werkplan zal daarom een budget gereserveerd worden die het mogelijk maakt om vervolg kennisvragen omtrent de toekomstvisie kottervisserij op te kunnen pakken.

 

De pulsvisserij wordt gezien als een selectievere visserij met minder visdiscards, met minder bodemberoering en minder energieverbruik t.o.v. de traditionele visserij. Het gebruik van deze techniek leidde echter tot een politiek gevoelige discussie in Europa. In de nieuwe Technische Maatregelen Verordening 1241/2019, die met ingang van 14 augustus 2014 van kracht is, is de pulsvisserij verboden per 1 juli 2021, waarbij de 84 ontheffingen die de Nederlandse kottersector had verkregen gefaseerd worden ingetrokken. Het aanvullend onderzoek m.b.t. pulsvisserij dat onder dit thema plaatsvond wordt in 2019 afgerond en in 2020 gerapporteerd. Omdat het een politiek gevoelige discussie betreft is open en transparant werken van groot belang. Het huidige werkplan beschrijft de afrondende activiteiten omtrent pulsvisserij die nog plaats zullen vinden in 2020, waarbij de werkzaamheden betrekking hebben op (ondersteuning bij) communicatie activiteiten (ook internationaal) en relevante werkgroepen.

 

Abstract

 

The Dutch ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) wants to ensure an ecological and economical sustainable fisheries. Major challenges for the Dutch fisheries include amongst others limitation in fishing area due to the developments of wind energy on the North Sea and the designation of nature areas (e.g. Natura2000 and Framework Directive Marine (MSFD)), the ban on pulsfishing, Brexit and the discardban.

 

With these developments, there is need of a vision of the future for the cuttersector. At present, the first actions for such a future perspective have been made. In October 2019, the results are expected of an exploration of possible scenarios for the cuttersector and elaboration on a number of building blocks to support a possible future perspective. Based on this advice, the Ministry of LNV will issue a vision for the cuttersector, in conjunction with the North Sea Agreement. In the context of this process, in-depth questions can be expected in 2020 to support the policy regarding the future perspective of cutter fishing. In the current work plan, therefore, a budget will be reserved that makes it possible to tackle follow-up knowledge questions about the future vision of fishing.

 

Pulse fishing is seen as a more selective fishery with fewer discards, with less seabed disturbance and less energy consumption compared to traditional fishing. However, the use of this technique led to a politically sensitive discussion in Europe. In the new Technical Measures Regulation 1241/2019, which came into force on August 14, 2019, pulse fishing is prohibited as of July 1, 2021, whereby the 84 exemptions obtained by the Dutch cutter sector are withdrawn in phases. The additional research on pulse fishing that took place under this will therefore be finalized. Because it is a politically sensitive discussion, transparency is of great importance. The current work plan describes the activities concerning pulse fishing that will still take place in 2020, whereby the activities relate to (support for) communication activities (also internationally) and relevant working groups.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.