TMAP Reproductieproces kustbroedvogels (WOT-04-009-035.04)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Waddengebied is van groot internationaal belang voor broedvogels en voor wad- en watervogels buiten het broedseizoen. Om die reden is het gehele gebied aangewezen als Natura2000-gebied en als Werelderfgoed.

Informatie over populatieontwikkelingen van vogels in het Wadden­gebied is essentieel voor de uitvoering van het Natura2000-beleid en de periodieke rapportageverplichtingen in het kader van de Vogelrichtlijn.

In het kader van Natura2000 zijn voor alle betrokken soorten instandhoudingsdoelen geformuleerd, zowel voor broedvogels als voor niet-broedvogels. Informatie over de populatie­ontwikkelingen van deze soorten is van belang voor de bepaling van de Staat van Instandhouding van deze soorten, en is daarmee ook van groot belang voor de uitvoering van Natura2000-beleid in het Waddengebied en voor de periodieke rapportageverplichtingen in het kader van de Vogelrichtlijn.

Om de Staat van Instandhouding van kustgebieden voor vogels te kunnen bepalen wordt veelal gebruik gemaakt van het monitoren van aantallen (via hoogwatertellingen, tellingen vanuit de lucht en broedvogelinventarisaties). Daarnaast is aanvullende kennis nodig over de achterliggende processen die de aantalsveranderingen van de lokaal aanwezige broedvogels aansturen. Hiertoe behoort het verzamelen van informatie over het broedsucces maar ook het doen van onderzoek naar factoren die dit broedsucces bepalen (voedselbeschikbaarheid, verstoring, predatie, begrazing). Het monitoren van het broedsucces geldt als een early warning systeem om veranderingen in de populatieontwikkeling op te sporen. In deze studie zal informatie worden verzameld over legselgrootte, startdatum van de legsels, uitkomstsucces van eieren en nesten, groei van de jongen, overleving van de jongen en het uitvliegsucces.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20

Research Output

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Nienhuis, J., Oosterbeek, K. & Postma, J., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-technical report; no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee: Resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Nienhuis, J., Schekkerman, H., Oosterbeek, K. & Postma, J., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 112)(Sovon-rapport; no. 2017/66)(Wageningen Marine Research rapport; no. C100/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Postma, J. & Oosterbeek, K., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-technical report; no. 78)(Sovon rapport; no. 2016/11)(Wageningen Marine Research-rapport; no. C112/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access