TMAP Kwelders (WOT-04-009-035.02)

Project: EZproject

Project Details

Description

Kwelders zijn dynamische ecosystemen met een hoge natuurwaarde vanwege de unieke zouttolerante planten en dieren die er voorkomen. Daarnaast vormen ze een geleidelijke overgang tussen water en dijk, en hebben ze een belangrijke rol in de kustbescherming en koolstofopslag.

 

De nationale en internationale overkoepelende natuurdoelstellingen voor deze kwelders zijn:

  • handhaving huidig areaal kwelders, als compensatie voor kwelders verloren gegaan door indijkingen;
  • benadering van een meer natuurlijke kwelderstructuur van de vastelandskwelders; met behoud van het kwelderareaal en een zo gering mogelijk ruimtebeslag op het voorliggende wad;
  • verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur (biodiversiteit); d.w.z. de ontwikkeling van een volledige successiereeks van pionierzone naar kwelderzones, met bijbehorende natuurlijke dynamiek.

 

Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de kwelders in de Waddenzee. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van LNV bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders. De resultaten van de lange-termijn monitoring, (beheer-) experimenten en advies gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21