Terugwinning van fosfaat uit dierlijke mest en slib en het effect daarvan op bodemvruchtbaarheid en water kwaliteit op regionale schaal (KB-30-002-009)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onderdeel 1 focust op de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de terugwinning van fosfaat uit zuiveringsslib en dierlijke mest om zo fosfaat-rijke organische stromen te scheiden in een mineraalrijk fosfaat product (export of grondstof voor kunstmest) en een fosfaat-verarmde organische bodemverbeteraar die lokaal beter afzetbaar is. De verwerking van mest en slib leidt tot de introductie van nieuwe mestproducten op de markt.

Onderdeel 2 richt zich op het evalueren van de milieukundige en economische effecten van het veranderende mestgebruik en de introductie van nieuwe mestproducten op  zowel bedrijfsniveau als op regionale en nationale schaal. De economische impact van diverse maatregelen wordt doorgerekend op bedrijfsniveau en sectorniveau. Door inzicht te geven in de gewenste productkwaliteit kan de huidige aanbod-gestuurde markt zich ontwikkelen tot een vraaggestuurde markt. Door nutrienten balansen in kaart te brengen ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot  het optimaliseren van het gebruik van mest(producten) in de regio en de effecten daarvan op de bodemkwaliteit (P, N en organische stof balans) en water kwaliteit (P en N uit- en afspoeling) .

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18