Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw (BO-43-102.04-001, BO-43-011.05-001, BO-20-003.01-001, BO-20-003-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

 

De Akkerbouw en tuinbouw kennen teeltvoorschriften die er op gericht zijn de verspreiding van bepaalde ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen. De geldende voorschriften hebben betrekking op ziekten en plagen in gewassen (aardappel, bieten, uien, boomkwekerijgewassen), onkruiden (knolcyperus en wilde haver), gewasbescherming (reiniging van verpakkingen) en milieu (erosie en coëxistentie). Voor de teeltvoorschriften is het van belang dat deze actueel en handhaafbaar blijven. In overleg met PAV, SK&I en NVWA wordt jaarlijks vastgesteld welke kennis mbt actualisaties gewenst is. De focus ligt met name op de ondersteuning van de handhaving door de NVWA van de verordeningen en gaat met name in op het vergroten van het draagvlak en handelingsperspectief. Dit BO onderzoek betreft kennis over de levenscyclus en verspreidingswijze van de organismen uit de teeltvoorschriften. (Uitgebreid) onderzoek naar de ziekten, plagen en onkruiden waar de teeltvoorschriften betrekking op hebben, valt onder het topsectorenonderzoek. Gezien de wijzigingen in het gewasbeschermingsmiddelenpakket en nieuwe mogelijkheden van bestrijding bepalen LNV en de NVWA jaarlijks welke teeltvoorschriften nadere actualisaties behoeven. Daarbij wordt met name vanuit de signalen vanuit de handhaving gekeken naar gewenste actualisaties.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/21