Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO) (BO-43-108-004, BO-43-021.01-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit BO project draagt direct bij aan de MMIP Natuur, in het bijzonder de onderwerpen stikstof, natuurbeheer en -herstel. De concrete bijdrage hierin is dat er een goede ecologische onderbouwing wordt georganiseerd voor het stikstofbeleid. In het kader van de nieuwe structurele aanpak stikstof van het ministerie speelt natuurherstel een cruciale rol, waarvoor langjarig extra middelen worden vrijgemaakt (brief aan TK d.d. 24 april 2020). Naast een pakket aan stikstofreducerende maatregelen, is er een versnelling en intensivering van maatregelen aangekondigd voor natuurbehoud en natuurherstel, gericht op de realisatie van de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Herstelmaatregelen kunnen niet blijvend worden herhaald, derhalve is een significante reductie van de stikstofuitstoot absoluut noodzakelijk. Er is een langjarig pakket aan bronmaatregelen aangekondigd in het kader van de structurele aanpak stikstof. Het streven is om in 2030 op ten minste 50 procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarden (KDW) te brengen.  

Voor een effectief behoud en herstel van natuurwaarden in stikstofgevoelige natuur is het van cruciaal belang te kunnen beschikken over ecologisch goed onderbouwde adviezen. Ook in het beleidsproces is behoefte aan op maat gesneden kennisinbreng met een doorlooptijd van enkele weken, soms zelfs korter. Dit project voorziet daarin, daarnaast is een doorlopende taak het begeleiden van de actualisering van het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats en aan daaraan gerelateerde onderzoeksprojecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22