SV Verbetering en validatie CO2-productiemodel voor geiten (BO-53-003-042)

Project: EZproject

Project Details

Description

De veehouderij is een belangrijke sector met veel bedrijven en veel indirecte werkgelegenheid in de verwerkende industrie. Daarnaast heeft de sector een belangrijke rol als beheerder van de groene ruimte. Het overgrote deel (circa 90%) van de ammoniakemissie (NH3) in Nederland komt uit de agrarische sector. Nederland kent voor NH3 een emissieplafond van 128 kton totaal. De voorlopige schatting van de CDM over 2018 is 113,4 kton uit de agrarische sectoren. Dat is boven de referentiewaarde van de PAS (2012-2014) van 107,6 kton.

De methaanemissie uit de veehouderij draagt in belangrijke mate bij aan de Nederlandse broeikasgasemissie en moet daarom verminderen. Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen geformuleerd waarbij voor 2030 in de veehouderij een reductie van 1,2-2,7 Mton CO2-eq moet zijn behaald, waarvan tenminste 1 Mton CO2-eq aan methaan.

 

De geitensector is met ca. 400 bedrijven geen grote emissiebron maar draagt wel bij aan de nationale NH3- en CH4-emissie. Daarnaast moet rekening worden gehouden met N2O-emissie uit de pot van geitenstallen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21