SV Natuurinclusieve kringlooplandbouw: Reductie enterisch methaan en ammoniak bij melkveestapel (BO-53-003-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van natuur-inclusieve en/of kringlooplandbouw. Deze ontwikkeling biedt onder andere invulling aan enkele maatschappelijke vragen met betrekking tot de huidige melkveehouderij. Er is hier niet zozeer sprake van een nieuwe niche, maar juist van een brede beweging richting meer aandacht voor natuur/biodiversiteit en het sluiten van kringlopen op melkveebedrijven. Daarbij is ook aandacht voor emissiereductie van methaan en ammoniak. Het is echter onvoldoende duidelijk wat de impact is van de natuurinclusieve kringlooplandbouw op het emissieniveau en de reductiepotentie van het voerspoor. De reden hiervoor is dat de kennis vanuit de gangbare melkveehouderij mogelijk niet toepasbaar is in de natuurinclusieve kringlooplandbouw doordat er wezenlijk andere (ruw)voeders worden geteeld en doordat er ook met andere runderrassen dan de in Nederland dominante Holstein Friesian (HF) gewerkt wordt.

Dit project is een eerste verkenning naar de emissieniveaus en reductieopties voor enterische methaan en vervluchtigbare stikstof (TAN) in natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het onderzoek omvat scenariostudies en metingen van emissies voor verschillende rantsoenen en verschillende runderrassen. Daarnaast zal het project verbinding zoeken met vertegenwoordigers en/of netwerken van/binnen de natuurinclusieve kringlooplandbouw ten einde feedback te krijgen op de onderzoeksvragen en de doorstroom van de opgedane kennis naar de praktijk te faciliteren.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21