SV Monitoring parameters methaanemissie en demonstratie praktijkgebruik mestsilo (BO-53-003-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar de methaanemissie uit mestsilo's. Dit project beoogt inzicht te krijgen in de factoren die de methaanemissie uit mestsilo's beïnvloeden. Dit inzicht vormt de basis voor maatregelen die de methaanemissie uit mestsilo's kunnen reduceren.

Om dit te realiseren zullen steekproeven genomen worden op een aantal bedrijfslocaties. Daartoe dient eerst geïnventariseerd te worden wat gangbare opslagsystemen in Nederland zijn en vervolgens dient een bemonsteringsprotocol ontworpen te worden die een betrouwbaar beeld geeft van de samenstelling van de opgeslagen mest. Een belangrijk onderdeel van het protocol betreft de veiligheid van de monsternemer. Directe meting van methaanemissies uit praktijksilos vormen geen onderdeel van de aanpak.

Onderzoekslocaties betreffen mestopslagen van rundvee en varkens en worden bepaald door representativiteit, maar belangrijk is ook om aan te sluiten bij andere onderzoeksprojecten in de Klimaatenvelop vanwege relaties met bedrijfsfactoren als voeding, stalsysteem en stalemissies. Behalve mest wordt ook gekeken naar dikke en dunne fracties en digestaat.

De te verwachten effecten op methaanemissie zijn in dit onderzoek te berekenen op basis van uit de onderzoeksliteratuur bekende relaties tussen BMP, omgevingsfactoren, mestparameters, MCF en methaanemissie. Wanneer we relaties met bedrijfsfactoren kunnen vaststellen kunnen we optimale scenarios vinden die de emissie van methaan beperken (en vergistingsopbrengsten verbeteren)

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19