SV Genetische mogelijkheden om enterische methaanemissie van melkvee te verlagen (BO-53-003-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Nederlandse melkveehouderij staat voor de opgave om de methaanemissies te verlagen. In het klimaatbeleid van LNV is de reductie van methaan uit de veehouderij een grote opgave. Het ministerie vindt het handelingsperspectief cruciaal. In 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar gen-signalen voor voerefficiëntie en methaanemissie bij melkvee (de Haas, 2011), waaruit bleek dat fokken op methaanemissie kansrijk is. Hierover is ook contact met fokkerij-coöperatie CRV en met Friesland Campina. Ook in het rapport van Henskens & Kager (2018) wordt aangegeven dat genetica aandacht verdient in de methaanenvelop 2019. De metingen aan de emissies van individuele runderen via de methaanenvelop 2018 zullen al gegevens opleveren van 11 bedrijven (~1600 dieren). Deze data wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de bijdrage van de dieren en de mestopslag aan de stalemissie. In de methaanenvelop 2018 worden de verschillen in methaanemissies tussen individuele dieren en de erfelijkheid daarvan nog niet geanalyseerd. Om de erfelijkheid van methaanemissies nauwkeurig vast te stellen zijn meer data nodig. Daarom willen we in de methaanenvelop 2019 de metingen uitbreiden met 4 bedrijven.

Bedoeling is dat het gestarte onderzoek de volgende zaken gaat opleveren:

  • Vergelijking van de ranking van de koeien op basis van de meetresultaten van de Sniffer en Greenfeed meetmethode
  • Overzicht van verschillen in methaanemissies tussen individuele dieren
  • De mate van erfelijkheid vaststellen van methaanemissie (methaanemissies bij 2500 dieren)
  • De eerste schatting van genetische correlaties met andere belangrijk fokkerijkenmerken
  • Methaanemissies van diverse rassen (Jersey, Blaarkop, Brown Swiss, Holsteins) met elkaar vergelijken
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.