SV Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit de melkveestal (BO-53-003-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het grootste deel van de melkveestallen in Nederland is uitgerust met roostervloeren en diepe mestkelders. De methaanemissie uit deze mestkelders bedraagt ongeveer een kwart van de totale methaanemissie uit de stal. Door mest niet op te slaan in de stal maar direct uit de stal te verwijderen wordt de vorming van methaan uit mest in de stal voorkomen. Voor nieuw te bouwen stallen is verwijdering van alle mest uit de stal en opslag in een externe mestsilo een realistische optie maar implementatie van deze reductieoptie wordt versneld als er ook voor bestaande stallen een renovatiemogelijkheid voorhanden is. Gebruik van dichte vloeren en afzuiging van de lucht uit de kelder is daarvan een voorbeeld.

In dit project wordt daarom bekeken of dichte vloeren de emissie de methaanemissie uit de stal voldoende kunnen reduceren. Daarnaast wordt gekeken of twee bodemprincipe voor vrijloopstallen de BKG emissie reduceren.

Doel van het onderzoek is:

  • Het vaststellen van potentieel voor reductie BKG en ammoniakemissie van twee type dichte stalvloeren in combinatie met frequente verwijderen van de mest in bestaande ligboxenstallen met mestopslag onder de stal;
  • Het vaststellen van niveau BKG- en ammoniakemissie van twee bodemprincipes voor vrijloopstallen;
  • Het vaststellen van de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van enige kelderluchtafzuiging op de methaanproductie in de stal;

Om emissie-effecten nauwkeurig te kunnen bepalen is een zogenaamde case-control opzet noodzakelijk. Op Dairy Campus zijn deze faciliteiten beschikbaar met zes naast elkaar gelegen en klimaat gescheiden afdelingen. Elke afdeling beschikt over 16 dierplaatsen. De afdelingen worden mechanisch geventileerd. De volgende vloeren worden toegepast:

  • Twee afdelingen met ligboxen en dichte vloeren, waar faeces en urine gezamenlijk frequent worden afgevoerd naar de onderliggende mestkelder.
  • Eén afdeling met de High Welfare (HW) vloer.
  • Een vrijloopstal voorzien van een strobed dat frequent wordt belucht en bewerkt.
  • Twee afdelingen met ligboxen en standaard betonroostervloer als referentie.

Metingen worden gestart in 2018 en lopen door in 2019

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20