SV E7 Snelle mestverwijdering (BO-43-105-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

De mest in de kelder levert een bijdrage aan zowel de methaan- als de ammoniakemissie. De belangrijkste bron van methaan is de pens. De schatting is dat ongeveer 75% van de methaanemissie afkomstig is uit de pens. De overige 25% is afkomstig uit de mest die in de kelder is opgeslagen. Ook de ammoniakemissie kent twee bronnen. In een stal met een roostervloer is ongeveer 60% van de ammoniakemissie afkomstig van de vloer en de toplaag van de mest in de kelder, en 40% van de emissie uit de drijfmest in de kelder. Bij dichte vloeren kunnen deze verhoudingen anders liggen. Verwijderen van de mest uit de stal is daarom een optie om de emissie van ammoniak en methaan uit de stal te verminderen. Wel moet er daarna aandacht gegeven worden aan de opslag van de mest buiten de stal om emissie daar alsnog te voorkomen of te reduceren. Het effect van mestverwijdering uit de stal op de stalemissie is nog niet duidelijk onderzocht.

De opslag van mest in een kelder onder de stalvloer is gebruikelijk in Nederland maar ook in delen van omringende landen, waaronder Denemarken. Vanwege het perspectief van deze aanpak voert de ‘Air Quality Engineering’ groep van Aarhus Universiteit (www.au.dk) in opdracht van Deense ministerie van voedsel, landbouw en visserij een project uit met de titel ‘INEgrated Reduction of MEthane emission from livestock husbandry’ (INTERMET). In activiteit 4 van workpackage 1 van dat project wordt in samenwerking met Wageningen Livestock Research een experiment uitgevoerd op Dairy Campus. De metingen zijn op 1 oktober 2021 gestart en zullen is de voorlopige planning 3 maanden duren. Dit voorstel beoogd verlenging van die periode met 3 maanden met voortzetting van de activiteiten zoals beschreven in projectplan INTERMET en hieronder samengevat.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/22