SV Bedrijfsmonitoringsysteem met CLM (BO-53-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelen van dit project zijn:

  • Demonstratie van directe bedrijfsmonitoring van emissies van methaan en ammoniak van melkveebedrijven en demonstratie van de wijze waarop dit kan bijdragen aan het terugdringen methaanemissie via bedrijfsspecifieke maatregelen;
  • Het voor dit doel ontwikkelen van geschikte apparatuur voor methaanmetingen op stalniveau door het bedrijfsmonitoringssysteem;
  • Vaststellen van de variatie in methaanemissie binnen en tussen bedrijven

In dit project worden op een vijftal bedrijven continue methaan-emissiemetingen op stalniveau uitgevoerd met een hiervoor ontwikkeld monitoringssysteem. Naast continue monitoring zullen op deze bedrijven metingen worden uitgevoerd rond concrete maatregelen (rantsoen, mestmanagement, ventilatiesturing) die de methaanemissie op het bedrijf beïnvloeden.

Het project start in september 2018. Planning is dat in oktober 2018 alle genoemde bedrijven met meetapparatuur zijn uitgerust en het meetprogramma is begonnen. Voor die tijd zal voor alle deelnemende bedrijven een onderzoeksplan worden opgesteld, zodat de metingen in oktober direct van start kunnen. Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over effecten van maatregelen en de resultaten over een langere periode bij meer bedrijven, zal de meetperiode 1 jaar lopen, van medio oktober 2018 tot medio oktober 2019. In december 2019 zal het project volledig worden afgerond en met een formele rapportage worden afgesloten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19