Speerpunt 2 - Detecteren (KB-37-002-037)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen de WOT-VV van WFSR is het detecteren van stoffen in complexe matrices een grote, zo niet de grootste, kerntaak. Naast het gericht meten van stoffen wordt het meten van profielen in combinatie met statistische evaluatie voor bijvoorbeeld authenticiteitsvraagstukken, of om verschillen en trends in datasets te vinden, steeds belangrijker binnen WFSR. Dit project richt zich op verschillende facetten van detecteren. Zo worden er continu nieuwe meettechnieken ontwikkeld, ook in 2023 zullen nieuwe detectoren geïntroduceerd worden. Ontwikkeling op voor WFSR belangrijk detectoren-gebied worden nauwgezet gevolgd en wanneer relevant zullen deze nader geëvalueerd worden. Ook wordt naast laboratorium gebonden metingen ook gewerkt aan on-site detecteren. Er zullen gebruiksvriendelijke on-site monstervoorbewerking, metingen en bevestigingsstrategieën ontwikkeld worden, onder andere voor pesticiden, antibiotica maar ook voor DNA. Naast DNA is er nog een groep van relevante macromoleculen, eiwitten en peptiden (e.g. microbiële toxines) die onderzocht zullen worden. Van deze klasse van verbindingen heeft WFSR tot nu toe geringe kennis en een gering aantal operationele detectietechnieken beschikbaar. Daarnaast kan door combinatie van verschillende detectoren, bijv. full-scan accurate massa spectrometrie (hrMS)-data welke talloze verbindingen tegelijkertijd meet in combinatie met halogeen specifieke detectie, meer informatie uit een monster worden gehaald. Gezien de hoeveelheid data die gegeneerd wordt is automatisch integratie van pieken en identificatie is hierbij onontbeerlijk. Uit bovenstaande blijkt al dat WFSR een steeds diverser pakket aan verbindingen moet meten en daarom is het noodzakelijk om de efficiency van de analyses te verhogen, zowel in het lab als on-site.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.