Soortenbescherming Caribisch Nederland (BO-43-117-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de evaluatie van het gevoerd natuurbeleid en het opstellen van nieuwe natuurbeleidsplannen is rapportage over de staat van de natuur essentieel. Daarnaast moet ook elke paar jaar worden gerapporteerd over de staat van de natuur in het kader van het CBD Verdrag en het SPAW-protocol van het Cartagena Verdrag. Om aan deze verplichtingen efficiënt te kunnen voldoen, moeten geschikte indicatoren worden gekozen en een analyse- en rapportage-ontwerp dat tegelijk aan alle drie noden tegemoet kan komen. De staat van de natuur dient elke 5 jaar opnieuw geëvalueerd te worden. Uit de eerste rapportage hierover in 2018 bleek dat er grote kennislacunes bestonden waardoor er voor veel soorten, soortgroepen en/of habitats geen of slechts een zeer summiere rapportage mogelijk was. Aanvullend onderzoek voor veel groepen bleek noodzakelijk. Om aan deze kennisnoden te voldoen zullen er jaarlijks een aantal soorten, soortgroepen en/of habitats onderzocht danwel gerapporteerd gaan worden.

Voor 2021 komen aan bod:

1) Een inventarisatie en in kaart brengen van de bedreigde en endemische plantensoorten van Bonaire. Hierdoor kunnen prioriteiten gesteld voor gebiedsbeheer en passende maatregelen worden voorgesteld.

2) een update over de status en bedreigingen voor de Antillenleguaan op St. Eustatius.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24