Social innovation for value creation - theory and praxeology (KB-28-005-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

"Social innovation" en het daarmee verband houdende potentieel van waardecreatie is niet iets waar al een duidelijk gedeeld begrip over bestaat, noch binnen Wageningen UR, not daarbuiten. Behalve een slechts beperkt gedeeld begrip over relevante concepten rond SI4VC, hebben onderzoekers en beleidsmakers vaak nog niet een helder beeld van hoe de praktijk van SI4VC eruit kan zien en het is vaak ook nog niet zo helder hoe onderzoek effectief gebruik kan maken van dit potentieel voor waardecreatie. Dit project zal helpen om zowel de theorie als de praktijk van SI4VC helderder te communiceren op basis van onderzoek en het faciliteren van processen van dialoog, inspiratie en netwerken. Rapporten, artikelen en speciale bijeenkomsten (Wageningen UR breed) zullen kernproducten zijn voor beleidsmakers en onderzoekers. Het project zal ook het werk rond SI4VC verbinden aan courante onderwerpen die relevant zijn voor andere KB thema groepen, beleidsmakers, en Wageningen UR breed, bijvoorbeeld rond aanpassing aan klimaatsverandering. Het project is ook bedoeld als een soort condensatiepunt waar nieuw kennis en inzichten vanuit dit thema gekoppeld worden aan het werk van andere KB thema's zoals voedselproductie, voedselzekerheid and planet earth management.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.