SN Add Q2 KE2 2.2 Revitalisering laagproductief bos (BO-53-001-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een aanzienlijk deel van het Nederlandse bos legt momenteel zeer weinig koolstof vast. Het betreft met name oude hol staande opstanden met geringe bijgroei. Deze toestand is ontstaan door het uitstellen van verjongingskap in combinatie met spontane opslag van ruigtesoorten, zoals braam, vuilboom en krentenboom, die naast de hoge wilddruk het ontstaan van een nieuwe generatie bos ernstig belemmeren. Omdat deze bossen echter voldoen aan de minimumeisen van de Wet Natuurbescherming en de Subsidie Natuur en Landschap, ontbreekt een prikkel om actief verjonging in te zetten.

Doel van dit pilotproject is om laagproductieve opstanden te revitaliseren, teneinde de CO2-vastlegging te stimuleren. Het uitgangspunt is daarbij dat de staande bomen behouden blijven om daaronder/-tussen een nieuwe generatie te ontwikkelen, door boomgroepen in te planten, waar nodig in combinatie met maatregelen tegen verruiging en wildschade.

Door het inbrengen van boomsoorten met een hogere groeisnelheid en het volledig benutten van de groeiruimte zal de bijgroei en daarmee de CO2-vastlegging aanzienlijk stijgen. Ook kan de koolstofvoorraad in de bodem worden bevorderd door het inbrengen van strooiselverbeterende soorten. Tevens zal aandacht worden besteed aan het verbeteren van de houtkwaliteit, met het oog op houtproducten met een langere levensduur (bijv. zaaghout i.p.v. brandhout), waardoor de koolstof langer opgeslagen blijft.

Als bijvangst -naast koolstofvastlegging- leidt dit project tot weerbaarder bos (klimaatverandering). Daarvoor is het belangrijk om te werken met droogteresistente boomsoorten van geschikte herkomsten.

Resultaten van dit project zijn van belang voor alle terreinbeheerder en - eigenaren van bossen op zandgronden en voor betrokken overheden.

De voorgestelde maatregel is over een groot areaal uit te rollen, indicatief 40.000 hectare, nader te bepalen in de pilot.

Communicatie over de resultaten vindt plaats via rapport , artikel vakblad, workshop voor beheerders en andere betrokkenen en demo-objecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19