SN 2.3 Bosbeheer en koolstofopslag in bos (BO-53-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het beheer van bossen heeft effecten op de vastlegging van koolstof in het bosecosysteem. Enerzijds wordt in een groeiend bos koolstof uit de lucht vastgelegd in hout, en voor lange tijd opgeslagen in takken, stammen en wortels. Anderzijds leidt de afbraak van afgevallen bladeren en twijgen, afge­stor­­ven wortels en uiteindelijk ook omgevallen dode bomen tot de opbouw van een koolstofvoor­raad in de bodem.

Het uitstellen of volledig opschorten van houtoogst uit bossen (instellen bosreservaten) is een veelbesproken optie voor het behouden en vergroten van de opgeslagen hoeveelheid koolstof in bodem en biomassa (Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer, tabel 2.1). Een belangrijke vraag is daarom wat de gevolgen voor de koolstofvastlegging zijn wanneer bossen niet meer worden be­heerd. Het netto-effect van dit niets-doen beheer moet worden afgewogen tegen de gevolgen voor koolstofvastlegging in beheerde bossen, waarbij hout wordt geoogst en wordt ver­werkt tot produc­ten met een verschillende levensduur en de daarmee samenhangende, mogelijke substitutie-effecten. Daarnaast heeft het oogsten van hout, en de wijze waarop dit gebeurt, weer gevolgen voor de groei van het resterende bos of nieuwe bosgeneratie, en voor de dynamiek van de koolstof­voorraad in de bodem.

Dit project beoogt inzicht te geven in:

 • de biomassatoename en koolstofvastlegging in de levende voorraad van onbeheerd bos;
 • de koolstofvoorraad en koolstofdynamiek (afbraaksnelheden) in dood hout en bosbodem;
 • de netto effecten op de koolstofvastlegging in onbeheerd bos ten opzichte van regulier beheerd bos (N16) en bossen waarin maximaal 20% van de bijgroei wordt geoogst (N15).
 • de dynamiek in de koolstofvoorraad in de bodem en vegetatie in afhankelijkheid van verschillende reguliere beheermaatregelen.

VOor de kwantificering van koolstofvastlegging in niet-beheerde levend bos worden heropnamen gemaakt in 2 bosreservaten. De koolstofvastlegging in odoor bodem en humus van deze bossen worden vergeleken met beheerde varianten. Verteringssnelheden van dood hout wordt gemeten. Met de verzamelde gegevens worden modelsimulaties voor de koolstofdynamiek gedaan, samen met die van een beheerde variant (N16) en een natuurvariant (N15).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Managing forests in the 21st century

  Christopher Paul Oliver Reyer (Organiser), Mariia Bilogub (Organiser), Mats Mahnken (Organiser), Martin Gutsch (Organiser), Kirsten Krüger (Organiser), Anja Rammig (Organiser), Björn Reineking (Organiser), Rupert Seidl (Organiser), Mart-Jan Schelhaas (Organiser), Annikki Mäkelä (Organiser) & Hans Verkerk (Organiser)

  3 Mar 20205 Mar 2020

  Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conferenceProfessional