SMARTAGRIHUBS (H2020) (BO-67-101-008, BO-41-001-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een DIH is een fysieke plaats waar boeren en tuinders terecht kunnen met vragen omtrent digitalisering op hun bedrijf. Daarnaast heeft een DIH ook een belangrijk rol om op lokaal niveau de digitalisering op agrarische bedrijven in haar werkgebied te stimuleren. DIH is eigenlijk een rol die door verschillende soorten van organisaties kan worden vervuld, bijv. coöperaties, landbouwvoorlichting, lokale overheden of door Greenports. Doel van het SmartAgriHubs project is het ontwikkelen van een Europees netwerk van ca. 400 DIHs die deze rol kunnen vervullen. Hiertoe zullen DIHs worden opgenomen in een programma waarin de ontwikkeling van de DIHs wordt gemonitord en waarbij vanuit het project de ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande services wordt gefaciliteerd. Deze DIH services dienen ter ondersteuning van digitaliseringsprojecten in de regio en richten zich op technologie, business ontwikkeling en financiering. De ontwikkeling van deze services vindt plaats door het leren van goede praktijken bij andere DIHs en door verbinding met, en toegang tot, het Europese netwerk van zgn. Competence Centres. Belangrijkste activiteit in SmartAgrihubs zijn de zgn. Innovatie Experimenten. Dit zijn concrete cases waarin IT oplossingen op en rond primaire bedrijven worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Belangrijk daarbij is dat de DIHs deze projecten ondersteunen en al doende (nieuwe) services ontwikkelen. Bij de start van het project zijn 28 van dergelijke Innovation Actions gedefinieerd, door middel van open calls zal dit aantal in de loop van het project nog substantieel worden uitgebouwd.

Voor meer informatie over dit project verwijzen we u graag naar  https://smartagrihubs.eu/

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.