Project Details

Description

Een van de grootste uitdagingen voor data science is de toegankelijkheid en de herbruikbaarheid van data die verzameld worden voor onderzoek. Deze bevatten vaak (gevoelige) data afkomstig van externe partijen, verzameld voor een specifiek doel, waarbij het onduidelijk is of die data ook voor andere doelen gebruikt kan of mag worden. Dit is des te meer relevant omdat zulke data waardevol kan zijn voor multidisciplinair onderzoek in het kader van grote maatschappelijke vraagstukken.

Er is een sterke discussie gaande met betrekking tot eigenaarschap van data, vooral wanneer deze data gegenereerd wordt op en/of door (agrarische)bedrijven, of wanneer deze data verzameld wordt ten behoeve van de voedselveiligheid. Echter het delen van deze (gevoelige) data, nodig voor multidisciplinair onderzoek, staat nog in de kinderschoenen. Dit project heeft als doel om een gedeelde, domein-overstijgende en privacy-conserving infrastructuur te ontwikkelen die veilige, efficiënte en gecontroleerde mechanismes biedt om dit soort data te delen, of te hergebruiken. Deze infrastructuur zal activiteiten om data te integreren binnen, en uiteindelijk ook buiten WUR, stimuleren en wetenschappelijk data-gedreven onderzoek ondersteunen waarbij data eigenaarschap en privacy issues in acht worden genomen. Aan dit doel zal in 2020 gewerkt worden door onder andere het organiseren van een thinkathon. Dit evenement zal waardevolle verbindingen tussen de verschillende domeinen uitlichten, en daarmee het gebruik stimuleren van een gezamenlijke (WURbrede) infrastructuur, gedragen door een brede groep onderzoekers. Naast deze thinkathon zal ook aan dit doel gewerkt worden door gezamenlijk aan specifieke innovaties op het gebied van het verantwoord delen van data te werken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.