SM F18 Methaanoxidatie in mestopslagen (BO-53-003-060)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen welke methaanemissiereductie kan behaald worden met behulp van drie methaanoxidatietechnieken: ondergronds biofilter (bodemfilter), bovengronds biofilter en thermische oxidatie. Tevens is het doel om ervaring op te doen met deze technieken wat betreft (optimalisatie van) ontwerp, procescontrole en robuustheid.

Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit van deze technieken bepaald ( per ton vermeden emissie van CO2-eq.) en worden de praktische en maatschappelijke aspecten onderzocht die samenhangen met toepassing van deze technieken (maatschappelijke acceptatie, vergunningverlening, explosierisico's).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21