SM F13 Voortzetting en doorontwikkeling van aanpassingen bestaande melkveestallen voor minder methaan (AM3) (BO-53-003-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project testen we in de praktijk technieken, of combinaties daarvan die in 2021 praktijkrijp zijn, om in bestaande melkveestallen met een traditionele roostervloer de methaanemissie uit mest sterk te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mestkoeling, het frequent afvoeren van mest uit de kelders, het grondig reinigen van de kelders, het afsluiten en afzuigen van de kelders of het onschadelijk maken (oxideren) van methaan. Daarbij is het van groot belang dat de technieken makkelijk zijn in te passen in de bedrijfsvoering, bedrijfseconomisch verantwoord (eventueel met subsidie) zijn toe te passen, en geen negatieve effecten hebben op koegezondheid en dierenwelzijn.

Oogmerk van het project is om uiterlijk eind 2020 een pakket aan mogelijke maatregelen te hebben, met een goede inschatting van hun reductie-potentie voor methaan, die op dat moment breed kunnen worden toegepast. We beoordelen die niet alleen op hun technische potentie, maar ook op hun inpasbaarheid en aantrekkelijkheid in de melkveepraktijk. We doen dan ook aanbevelingen voor beleid en praktijk in een richtingenkaart hoe implementatie en adoptie zijn te versnellen, zodat in 2030 al een wezenlijke omslag kan worden bereikt in de methaanemissie uit mest uit de melkveehouderij.

Samen met de andere projecten uit de Klimaatenvelop draagt dit project bij aan de mogelijkheden van de melkveehouderij om verantwoord bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en verder.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21