SM F1 Voorkomen van methaanverliezen uit varkensstallen door dagontmesting en koeling (BO-53-003-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de klimaatwet van 2018 is een reductiedoelstelling voor broeikasgassen vastgelegd van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Voor 2050 moet een emissiereductie van 95% ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden. Voor de veehouderij betekent dit een reductie van 1 Mton in 2030. Om uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij (primair bedrijf, toeleveranciers en verwerkende schakels) te beperken, wordt met name gekeken naar het reduceren van de methaan- (CH4) uitstoot. In de varkenshouderij komt het merendeel van de methaan uit de opgeslagen mengmest in de stal.

 

De Hoeve Innovatie (DHI) werkt sinds een aantal jaren aan systemen om de emissies uit haar stallen bij de bron aan te pakken. Hierdoor worden niet alleen de emissies uit de stal gereduceerd, maar wordt tevens de luchtkwaliteit in de stal sterk verbeterd. Dit wordt gerealiseerd via een combinatie van maatregelen. De mest wordt dagelijks afgevoerd naar een vergister bij alle categorieën varkens. Door de verse mest dagelijks uit de stal te verwijderen is er heel weinig emissie van methaan uit die mest. Metingen tot nu toe laten emissiereducties zien voor methaan van 67 tot 93%. Door verdere optimalisatie wordt verwacht dat de methaanemissie uit de mest tot vrijwel nul kan worden gereduceerd, waardoor alleen de enterische emissie van de dieren overblijft. Naast methaan, worden tevens de emissies van ammoniak en geur sterk gereduceerd. De doelstelling is om voor ammoniak een reductie te halen van 85%. Dit wordt bij gespeende biggen al bereikt, bij vleesvarkens bijna (75%), terwijl bij drachtige zeugen en kraamzeugen het ontwikkelproces voor verdere ammoniakreductie nog bezig is. Ook de geuremissie wordt met ca. 50% gereduceerd. Deze integrale emissiebeperking is belangrijk om deze systemen in de praktijk geïmplementeerd te krijgen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21