SM E5 Ontwikkelen van een methaansensor ten behoeve van continue bedrijfsmonitoring (BO-53-003-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

De melkveehouderij is een belangrijke sector met 17.000 bedrijven en veel indirecte werkgelegenheid in de verwerkende industrie. Daarnaast heeft de sector een belangrijke rol als beheerder van de groene ruimte. Het overgrote deel (circa 90%) van de ammoniakemissie (NH3) in Nederland komt uit de agrarische sector. Nederland kent voor NH3 een emissieplafond van 128 kton totaal. De voorlopige schatting van de CDM over 2018 is 113,4 kton uit de agrarische sectoren. Dat is boven de referentiewaarde van de PAS (2012-2014) van 107,6 kton. Van de emissie is circa 58 kton toe te schrijven aan de melkveehouderij.

De methaanemissie uit de veehouderij draagt in belangrijke mate bij aan de Nederlandse broeikasgasemissie en moet daarom verminderen. Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen geformuleerd waarbij voor 2030 in de veehouderij een reductie van 1,2-2,7 Mton CO2-eq moet zijn behaald, waarvan tenminste 1 Mton CO2-eq aan methaan.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21