SL Nulmeting bodemkwaliteit (BO-53-002-035, BO-53-002-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op 23 mei 2018 heeft de minister haar bodemstrategie gezonden naar de kamer. Hierin verwoordt ze dat haar streefbeeld is dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd, zodat de bodem optimaal kan functioneren en de kwaliteit zo hoog mogelijk is en blijft voor volgende generaties. Naast deze beleidsambitie schrijft de minister in haar brief dat er een harde beleidsopgave ligt. Namelijk in het regeerakkoord staat dat in 2030 1,5 Mton klimaatwinst moet worden behaald door slimmer landgebruik. In het klimaatakkoord staat uitgewerkt dat voor landbouwbodems buiten veenweiden 0,5 Mton CO⊃2;-equivalent moet worden vastgelegd. Dit is in lijn met het door Nederland ondersteunde Franse ‘4 pour mille’1 initiatief om doormiddel van duurzaam bodembeheer extra koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems te realiseren.
 
In navolging van de bodemstrategie heeft de minister op 25 april 2019 van LNV de kamer geïnformeerd over het Nationaal programma landbouwbodems. In deze brief schrijft ze: “In 2019 ga ik werken aan het meetbaar maken van het streefdoel: duurzaam beheerde landbouwbodems. Ik wil een nulmeting doen naar de status van landbouwbodems in Nederland en samen met belanghebbenden een eenduidig meetinstrumentarium ontwikkelen voor bodemkwaliteit en bodembeheer.” 
 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21