SL Een Duik in de Bodem: Jongeren wegwijs maken met bodem en klimaat 3.7. (BO-53-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

De bodem is het kapitaal van het agrarisch bedrijf en de basis van onze voedselproductie. Wat er onder de grond gebeurt of juist niet, bepaalt ook wat er boven de grond gebeurt. Wanneer er bijvoorbeeld weinig organische stof en bodemleven in de bodem zitten, is dit af te zien aan de gewassen die daar groeien. Ook heeft de kwaliteit van de bodem direct invloed op ons klimaat en kan de bodem in het klimaatvraagstuk een oplossing bieden.

Helaas zijn de bodemkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid in de afgelopen jaren op verschillende plekken achteruitgegaan: afnemende gehaltes van organische stof, verdichting en verslechtering van de bodemstructuur. Hierdoor neemt ook de druk van ziekten en plagen toe. Zonder goede bodem is er minder gewasopbrengst en komt primair de voedselvoorziening onder druk te staan. De aankomende jaren zal de wereldbevolking namelijk gaan groeien. De vraag naar voedsel zal alleen maar groterworden. Kortom een uitdaging.

Naast de uitdaging van de groeiende wereldbevolking is er ook nog de uitdaging met betrekking tot het klimaat. Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker extreme weersomstandigheden: hoosbuien en extreme perioden met droogte. Dit heeft effect op de groei van de gewassen. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan. In 2030 moet de CO2- uitstoot met 49% worden teruggedrongen. De bodem is zeer effectief in het opslaan van CO2. Wanneer er CO2 in de bodem wordt opgeslagen, verbetert de bodemvruchtbaarheid en wordt de biodiversiteit verhoogd. Daarnaast kan de bodem meer water vasthouden wanneer er meer CO2 in de bodem zit. Met het oog op de extreme weersomstandigheden waar we door het veranderende klimaat mee te maken hebben, is dit zeer belangrijk. Anderzijds moeten we ook manieren vinden hoe we emissies van broeikasgassen uit (veen)gronden kunnen beperken. Het is daarom dubbel belangrijk om verantwoord met de bodem om te gaan en werk te maken van een gezonde bodem.

De bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid kunnen alleen niet van de ene op de andere dag verbeterd worden. Het is een jarenlang proces. Daarom is het zo belangrijk om dit proces zo snel mogelijk in te zetten. Jonge boeren willen over veertigjaar nog kunnen boeren. Jonge boeren zijn de toekomst, zijn leergierig en zijn creatief. Uit het grote bodemonderzoek van het Nutriënten Management Instituut en communicatiebureau JEEN bleek ook dat jonge boeren in hoge mate geïnteresseerd zijn in kennis en kunde over de bodem. Een aantal onderwijsinstellingen heeft aandacht voor bodem in hun lespakket. Echter een heel aantal agrarische onderwijsinstellingen nog niet of onvoldoende. Juist om deze redenen is het goed om met jongeren met het onderwerp bodem (en klimaat) aan de slag te gaan. Door de noodzaak die er is voor verspreiding van kennis en kunde over bodem, de achterban van NAJK en contacten van NAJK met scholen ziet NAJK hier kansen. NAJK vertegenwoordigt de jonge boeren. NAJK gaat de kennis en kunde over bodem overbrengen bij student en op scholen en haar lokale afdelingen. Kortom NAJK wil alle jongeren bereiken met de kennis en kunde over bodem. NAJK gaat met de jongeren een duik in de bodem nemen!

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20