SL Bodem en Klimaat kennis gerelateerd aan de PPS Beter Bodembeheer: integrale benadering 2.2e (BO-53-002-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door het ontbreken van de financiering van BO-Akkerbouw zijn een 4-aantal activiteiten uit de PPS Beter bodembeheer die gelinked zijn aan koolstofopslag, binnen Slim Landgebruik uitgevoerd. De volgende resultaten zijn geboekt:

  1. Opzet bedrijvennetwerk bodemmetingen: een netwerk van 16 bedrijven is gevormd waarin de koolstofvoorraad in de bodem op 2 percelen is gemeten.
  2. Afbraakpercentages van bodemorganische stof van Nederlandse bodems zijn bepaald aan de hand van een incubatieproef. Er is nog geen eindresultaat bereik door het ontbreken van een goede vertaalslagfactor van lab naar veld en onzekerheden in de organische stofmetingen. Hieraan wordt in de PPS Beter Bodembeheer verder gewerkt.
  3. Actualisatie van kengetallen EOS-aanvoer van gewasresten en groenbemesters zijn uitgevoerd op basis van literatuurstudie en metingen. Ook hier geen definitief resultaat vanwege weinig literatuurbronnen (mn. gewasresten), metingen alleen nog in groenbemesters en noodzaak herhaling metingen in 2e seizoen. Dit werk wordt in samenwerking tussen Slim Landgebruik (project 2.2a) en de PPS Beter Bodembeheer in 2019-2020 verder voortgezet.
  4. Metingen aan broeikasgasemissies en andere stikstofverliezen bij koolstofopslagmaatregelen. Proef met mesocosums uit LTE's BASIS en Bodemkwaliteit op zand is uitgevoerd waarin stikstofverliezen bij vergelijking ploegen-NKG en lage-normale organische stofaanvoer te vergelijken. Analyse van resultaten van de proef gebeurd in de PPS Beter Bodembeheer. Nog geen concrete resultaten beschikbaar.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.