SL Bodem en Klimaat kennis gerelateerd aan de PPS Beter Bodembeheer: integrale benadering 2.2e (BO-53-002-008)

Project: EZproject

Description

In dit project worden bij 15 representatieve akkerbouwbedrijven in Nederland koolstofvoorraad en potentie om CO2 vast te leggen berekend in relatie tot realisatie van andere doelstellingen rond bodemkwaliteit. Daarnaast worden kengetallen voor berekeningen van koolstofopslag actueel gemaakt en deze zijn met name gericht op afbraak organische stof in Nederlandse bodems en aanvoer van EOS met gewasresten en groenbemesters. Dit project levert ten behoeve van andere dan klimaatdoelen inzicht in trade-offs van (varianten van) koolstofopslagmaatregelen tussen koolstofopslag, broeikasgasemissies en andere stikstofverliezen.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19