Project Details

Description

Het technologische doel van dit project is om te kunnen meten en betere beslissingen te kunnen nemen op basis van gemeten eigenschappen. Met name met de noodzaak om niet-destructief, niet-invasief en preciezer te meten dan nu gebruikelijk is: van batchniveau tot productniveau; van bevolkingssegment tot een individu.

De ontwikkelingen in dit project zullen worden gedemonstreerd aan de hand van vijf use-cases en drie veelbelovende ideeën, te weten:
1. Monitoring van dierenwelzijn;
2. Meten van gewasontwikkeling en prestatie-indicatoren, evenals ongediertebestrijding;
3. Kwaliteitsbeoordeling in processen na de oogst en de logistiek van de toeleveringsketen;
4. Meting van voedselinname en voedseleigenschappen voor persoonlijk voedingsadvies;
5. Niet-invasieve detectie van voedselfraude en upcycling van voedselverspilling op het gebied van diervoeders.

Deze use-cases maken het mogelijk om nieuwe sensortechnologieën toe te passen op enkele van de meest urgente problemen in meerdere wetenschappelijke domeinen, te weten veeteelt, plantwetenschappen, naoogsttechnologie, voedselveiligheid, consumentenwetenschappen en upcycling van voedselverspilling. Met name de niet-invasieve technologieën zullen een transitie mogelijk maken om te focussen op individueel niveau (dier, plant, voedsel, consument, afvalstof) in plaats van per groep/lot/monster, zoals nu het geval is. Bovendien is de ambitie van dit project om nieuwe sensortechnologieën te onderzoeken, ondersteund door data-gestuurde analyse en data infrastructuur, om problemen te kunnen aanpakken die met bestaande technologieën onvoldoende betrouwbaar gemeten kunnen worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.