Schelp- en schaaldierziekten (WOT-01-002-004.03)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit houdt tevens in de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor schelp- en schaaldierziekten, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden.

Daarnaast wordt binnen dit project in een beperktere omvang aandacht besteed aan andere niet-meldingsplichtige schelp- en schaaldierziekten die een bestaand of opkomend probleem geven voor de sector. Verder wordt advies gegeven met betrekking tot schelp- en schaaldierziekten aan o.a. Ministerie, NVWA, EU en sector. Ook neemt  Wageningen Bioveterinary Research deel aan rondzendoefeningen georganiseerd door de EURLs voor schelp- en schaaldier ziekten en de NRL bijeenkomsten voor schelp- en schaaldierziekten.

Jaarlijks worden in voor- en najaar in samenwerking met Wageningen Marine Research schelpdieren, voornamelijk oesters, maar in het najaar ook mosselen bemonsterd uit de Grevelingen en Oosterschelde, in het kader van de monitoring op meldingsplichtige ziekten. Met behulp van histopathologie en PCR testen wordt de prevalentie van Bonamia ostreae in de platte oester bepaald. Deze parasiet komt algemeen voor in de bemonsterde wateren. Marteilia refringens, de andere pathogene parasiet van schelpdieren is al sinds de 70er jaren niet meer gedetecteerd in Nederland. De resultaten worden elk jaar in een vertrouwelijk rapport aan het Ministerie gerapporteerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.