S2BIOM AF-EU-13008 (BO-21.04-001-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het hoofddoel van het S2BIOM project is daarom de ondersteuning van het duurzaam leveren van biomassa voor de biobased economy op lokaal, regionaal en pan-Europees niveau. Het project wil dit bereiken door het ontwerpen van strategieën en routekaarten die ondersteund worden door toolsets en databases met de meest recente gegevens voor de EU27, de Balkan, Turkije, Moldavië en de Oekraïne. In dit verband krijgen vooral economische- , sociale- , milieu- en logistieke aspecten de nadruk.

DLO-DLO-Alterra trekt thema 1 (WP1-WP4) van het project, gericht op het ontwerpen van een methodologie, het verzamelen van data, het schatten van het duurzaam biomassapotentieel, het vinden van efficiënte verwaardingsmethoden, het optimaliseren van logistieke leveringsroutes en het ontwikkelen van een integrale toolset. Binnen thema 1 is DLO-FBR leider van WP3 dat zich bezig houdt met een optimale logistiek van duurzame biomassaketens, en DLO-Alterra is leider van WP4 dat werkt aan een integrale toolset voor het interactief koppelen van vraag en aanbod binnen duurzame biomassaketens

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.