Ruimtelijk economische condities landbouw in relatie tot natuur & biodiversiteit (WOT-04-011-037.11)

Project: LNV project

Project Details

Description

Er is behoefte aan kennis over de bedrijfseconomische ontwikkelpaden van de landbouw in relatie tot plaatsgebonden factoren, de achterliggende drijvende krachten en de mogelijkheden om hierop te sturen in een omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw, met minder milieudruk op (nabijgelegen) natuurgebieden. Het project brengt de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en de dynamiek daarbinnen in beeld en confronteert dit met de potenties voor het versterken van natuur. Het project verkent ontwikkelpaden en achterliggende drijvende krachten zijn en benoemt aangrijpingspunten voor een grotere bijdrage van de landbouw aan natuur.

 

In 2019 is een beschrijvende analyse uitgevoerd van de ontwikkelingen in het agrarisch grondgebruik en de landbouwstructuur tussen 2000-2020. De onderzoeksmethode voor 2020 behelst een combinatie van deskstudie en case study. Er wordt bovendien zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve (GIS) informatie en kwalitatieve informatie. Kwalitatieve informatie wordt met name verkregen via interviews in een casestudie. Het project onderscheid de volgende activiteiten:

  1. Uitwerken ontwikkelpaden, drijvende krachten en inschatting potenties voor natuur
  2. Toepassing in casus
  3. Synthese, beoordeling en beleidsinterventies
  4. Rapportage

 

Het project levert ten eerste een analytisch kader van ontwikkelpaden met bijbehorende beperkende en bevorderende factoren op met een indicatie van de implicaties voor grondgebruik en de potenties voor natuur die hiermee samenhangen. Op basis hiervan worden mogelijke casussen geïdentificeerd. Deze casussen verrijken het analytisch kader en zullen ook tot bijstelling leiden. Hiervoor worden ook workshops gehouden. Vervolgens wordt er handelingsperspectief geschetst. Rapportage vindt plaats in een technical report. De uitkomsten van dit project kan het PBL inzetten bij diverse publicaties waaronder de Natuurverkenning 2020.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21