Risicobeoordeling van laag-risico middelen (BO-43-102.01-010, BO-43-011.01-010, BO-20-002-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Europese verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen is ingericht op de toelating van chemische stoffen, zowel synthetische als van biologische oorsprong. Laagrisico stoffen kunnen synthetisch of biologisch van oorsprong zijn, maar kunnen ook bestaan uit micro-organismen. Het toetsingskader voor chemische stoffen is sterk ontwikkeld en hoewel er nog kennisvragen zijn ten aanzien van een vereenvoudigde beoordeling van chemische stoffen van biologische oorsprong, liggen de meeste vragen op dit moment bij de micro-organismen.

 

Micro-organismen vormen één van de belangrijkste groep kandidaatsstoffen voor de laagrisico status. Ongeveer 35% van de nieuwe werkzame stoffen aangemeld voor de Europese goedkeuringsprocedure betreft micro-organismen. Het beoordelingskader voor micro-organismen is nog teveel geënt op chemische middelen en dit werkt belemmerend voor de beoordeling van microbiële middelen. Sommige eisen zijn weinig realistisch of irrelevant en in andere gevallen ontbreken specifiek voor micro-organismen ontwikkelde testmethoden.

 

De Europese Commissie heeft aangekondigd het beoordelingskader voor micro-organismen te willen herzien. Bovendien wordt op OECD-niveau nu gewerkt aan de prioritering van te ontwikkelen testmethoden. Hiermee is een belangrijk momentum ontstaan om stappen te zetten naar een verbeterd en waar mogelijk vereenvoudigd toetsingskader voor micro-organismen.

 

Gezien de verschuiving van de focus op het verduurzamen van de gewasbescherming en de kennishiaten die bestaan bij de risicobeoordeling van microbiële gewasbeschermingsmiddelen, is het doel binnen dit project om in 2019-2020 een systematiek voor de beoordeling van laag-risico middelen gebaseerd op micro-organismen, te verkennen en te ontwikkelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/21