4.1 Rewilding Sabellaria reefs in the Wadden Sea (KB-36-009-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Waddengebied is een gebied met een grote ecologische waarde. Om de kwaliteit van dit gebied te handhaven en te verbeteren, zijn beleidsdoelen opgesteld. Doelstellingen voor de natuurwaarden van de trilaterale Waddenzee zijn onder meer opgesteld in het Wadden Sea Plan 2010 (CWSS, 2010). Hierin zijn Sabellaria-riffen als doelstelling opgenomen:

“A natural size, distribution and development of natural mussel beds, Sabellaria reefs and Zostera fields”.

Als UNESCO Natuurlijk Werelderfgoed zijn alle ogen gericht op het Waddengebied en is beheerders er veel aan gelegen natuurlijke ontwikkelingen te herstellen en te werken aan herstel van de biodiversiteit. Wij willen in dit project riffen van Sabellaria herintroduceren in de Waddenzee. De riffen die deze aquatische wormen bouwen, dragen bij aan een verhoogde biodiversiteit door betere schuil- en leefomstandigheden voor vele soorten, en dragen bij aan de stabiliteit van wadplaten. Het project omvat de volgende onderdelen:

  1. Vooronderzoek naar de randvoorwaarden en haalbaarheid voor herintroductie van Sabellaria-wormen, en de effecten ervan op de omgeving;
  2. Grootschalige kweek en vermeerdering van Sabellaria-wormen in een beschermde omgeving/proeflocatie voor de bouw van rif-stekjes;
  3. Herintroductie van Sabellaria in de Waddenzee door het plaatsen van rif-stekjes en monitoren hoe de groei en voortplanting verlopen;
  4. Het ontwikkelen van een economische en maatschappelijke businesscase op basis waarvan opschaling verantwoord zou kunnen plaatsvinden, d.w.z. Sabellaria grootschalig zou kunnen worden geherintroduceerd in de (internationale) Waddenzee.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.