Reflectie methoden en instrumenten natuurbeleid (WOT-04-011-037.17)

Project: EZproject

Project Details

Description

Veranderingen in het natuurbeleid, de wetenschap en de maatschappij kunnen ertoe leiden dat de producten van het PBL in de toekomst minder goed ontvangen worden, als de geproduceerde kennis en gebruikte methoden en tools niet mee-evolueren met deze veranderingen. Dit betreft ontwikkelingen zoals de veranderde sturing na de decentralisatie van het natuurbeleid, de toenemende vraag naar transparantie van wetenschappelijke informatie in beleid, de kritische houding van verschillende partijen ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek, de wens van de overheid om meer partijen en hun kennis te betrekken bij beleid, en veranderende perspectieven op de rol van natuur.

Het is van belang inzicht te krijgen op welke wijze het PBL kan anticiperen op de ontwikkelingen wat betreft informatiebehoefte en veranderende context om vast te stellen in hoeverre de huidige instrumenten geschikt zijn voor de toekomstige vragen en producten. De aandacht gaat hierbij met name uit naar het MNP (Model for Nature Policy), BioScore, Globio en nationale Ecosysteemdienstmodellen.

Het project heeft als doel om richting te geven aan bestaande en nieuw te ontwikkelen methoden en instrumenten om ook in de toekomst de beoogde impact te kunnen behouden. Welke ontwikkelingen ziet de opdrachtgever als vooral relevant, gerelateerd aan natuurbeleid; breder, maatschappelijk en politiek en binnen het PBL in hun rol als rekenmeester maar ook in co-creatie?.

Het grootste deel van het onderzoek is in 2020 uitgevoerd. Interviews en focusgroepen met respondenten van het PBL, de WUR en betrokkenen uit beleid op nationaal en provinciaal niveau hebben een breed scala aan visies opgeleverd over numerieke rekenmodellen in het licht van relevante ontwikkelingen. Het project in 2021 richt zich op de synthese en verdieping van de bevindingen om aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de ontwikkeling van en toepassing met het huidige of alternatieve instrumentarium en op het uitdragen van deze bevindingen en aanbevelingen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21