Rammegors ontpoldering (KB-36-003-011, KB-24-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project Rammegors Ontpoldering is een ontpolderingsproject in de Oosterschelde dat een voormalig zoetwater wetland (142 ha) terug in verbinding brengt met de Oosterschelde waardoor op termijn een nieuw slikken- en schorrengebied zal ontstaan. Het project streeft het herstel van waardevol intergetijdengebied in de Oosterschelde na en draagt zo bij aan het realiseren van N2000-instandhoudingsdoelen en KRW doelen. Wageningen Marine Research monitort in samenwerking met NIOZ, Deltares en Hogeschool Zeeland het herstel en ontwikkeling van estuariene habitats en leefgemeenschappen in het ontpolderde gebied. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de interactie tussen biotische en abiotische factoren na ontpoldering. Deze kennis helpt bij de inrichting van toekomstige gebieden waar het getij wordt hersteld, met name hoe biodiversiteit optimaal kan hersteld en beheerd worden en ecosysteemdiensten optimaal benut.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.