QUESSA (BO-25.10-001-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eigenschappen van half-natuurlijke vegetaties, zoals in wegbermen, slootranden of overhoekjes worden gecorreleerd met ecosysteemdiensten voor het gewas. Daartoe worden de werkelijke ecosysteemdiensten gemeten, waarna er modellen worden ontwikkeld die aangeven welke kansen en bedreigingen er zijn. Van 16 case studies verspreid over Europa en bij verschillende gewassen worden deze gegevens verzameld. Bestuiving en natuurlijke vijanden blijken de belangrijkste ecosysteemdiensten van de half-natuurlijke habitats, maar ook andere zoals bodemvruchtbaarheid, onkruidbeheersing en sociale ecosysteemdiensten worden in het project meegenomen. De ontwikkelde modellen zullen ruimtelijk inzicht geven hoe de vegetatie samenstelling, beheer, vorm, afstand tot het gewas en hoeveelheid de ecosysteemdiensten beïnvloeden op lokaal en landschapsniveau. Een multi-criteria analyse wordt ontwikkeld die verschillende onderdelen integreert en de resultaten van het project geschikt maken voor communicatie met lokale, regionale en landelijke belanghebbende, inclusief de Europese Unie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.