Q-fever infectie niet drachtige geiten (WOT-01-002-005.09)

Project: LNV project

Project Details

Description

Q fever is een zoönose die veroorzaakt wordt door Coxiella burnetii (Cb), een obligaat intracellulaire gram negatieve bacterie. Geiten, schapen en runderen vormen het belangrijkste reservoir van waaruit de mens Q fever kan oplopen. In Nederland worden momenteel geiten ouder dan 3 maanden  voor hun eerste dracht gevaccineerd tegen Q fever.

 

Doelstelling

Het is mogelijk dat jonge geiten reeds besmet raken met Cb voordat ze gevaccineerd zijn. In dit project willen we onderzoeken of een infectie met Cb bij jonge niet-drachtige dieren, kan resulteren in een abortus tijdens de eerste dracht.

 

Werkwijze

Zestien geiten werden op een leeftijd van 14-15 weken intranasaal geïnfecteerd met Cb. Op 8 maanden leeftijd werden de dieren op natuurlijke wijze gedekt. De drachtige dieren werden daarna samen met niet geïnfecteerde controle geiten gevolgd gedurende de dracht en de daarop volgende partus.

 

Resultaten

 

In geen enkele van 10 Cb geïnfecteerde geiten trad abortus op en alle placenta’s werden negatief getest op Cb. Wel kon In 1 van de 10 Cb geïnfecteerde geiten na de partus Cb worden aangetoond in de melk en het uier (9 maanden  na intranasale infectie). Deze persisterende Cb infectie in het uier heeft dus echter niet geleid tot abortus bij dit dier (normale partus op 151 dagen met 2 gezonde levende lammeren).

 

Conclusie

 

In dit project is aangetoond dat de kans dat jonge niet-drachtige dieren die besmet raken met Coxiella burnetii, aborteren tijdens hun eerste dracht gering tot niet aanwezig is. Wel is er een mogelijkheid dat deze dieren persistent geïnfecteerd raken in het uier en de melk en dat daardoor het bedrijf positief wordt in de melktank monitoring.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.