Pulsvisserij en gezonde bestanden Zeebaars (BO-43-023.02-004)

Project: EZproject

Description

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft naar een ecologisch en economisch duurzame visserijsector.

Grote uitdagingen voor de platvisvisserijsector zijn o.a. het verlagen van het verstoren van de zeebodem, een vermindering van bijvangst en vermindering van brandstofverbruik. De pulsvisserij techniek zou kunnen bijdragen aan het overkomen van deze uitdagingen en wordt daardoor gezien als een duurzaam alternatief t.o.v. de traditionele boomkorvisserij op platvis. De pulsvisserij wordt gezien als een selectievere visserij met minder visdiscards waardoor het makkelijker zou zijn om de aanlandplicht te effectueren. Daarnaast wordt de pulsvisserij gezien als een visserij met minder bodemberoering en minder energieverbruik t.o.v. de traditionele visserij. Echter, op dit moment bevindt de Nederlandse pulsvisserij zich internationaal in een politiek gevoelige discussie. Op Europees niveau loopt nu de discussie of pulsvisserij permanent toegestaan mag worden in de Noordzee. De onderzoekresultaten van het meerjarig onderzoeksprogramma (2016-2019) draagt bij aan de wetenschappelijke basis waarop deze discussie gevoerd wordt. In het huidige project vind het aanvullend beleidsondersteunend onderzoek plaats m.b.t. pulsvisserij, bestaande uit drie onderdelen Communicatie, Logboek Analyse en Scenarios pulsvisserij. Omdat het een politiek gevoelige discussie betreft is open en transparant werken van groot belang. Goede communicatie naar relevante stakeholders, verspreiding van de opgedane wetenschappelijk kennis en deelname aan relevante puls-bijeenkomsten is hierbij essentieel. Om een inschatting te kunnen maken van de verandering in vangst efficiëntie als gevolg van de introductie van de pulskor zullen de vangstdata uit logboekgegevens van alle pulskor schepen geanalyseerd worden. Inzicht hierin draagt bij de overkoepelende evaluatie van de effecten van de transitie van de platvis visserij van de traditionele boomkor naar de pulskor. Op dit moment lopen er allerlei ontwikkelingen die mogelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de Nederlandse visserij (o.a. Brexit, windparken op zee, Nieuwe Verordening Technische Maatregelen). Om inzicht te krijgen welke gevolgen dergelijke ontwikkelingen kunnen hebben voor de Nederlandse visserij zal in 2019 een scenario studie uitgevoerd worden.

De zeebaars (Dicentrarchus labrax) populatie in Europa neemt sinds 2005 gestaag af. Deze afname wordt gerelateerd aan een te hoge visserij-inspanning (ICES, 2018). Volgens de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) zijn vangstbeperkingen nodig om het paaibestand gezond te houden. De afgelopen jaren geeft ICES een jaarlijks advies over de status van de zeebaars in de centrale en zuidelijke Noordzee, de Ierse Zee, het Engelse Kanaal, het Kanaal van Bristol en de Keltische Zee. Sinds 2015 zet het ministerie van LNV vangstbeperkingen in om bij te dragen aan het herstel van de zeebaarspopulatie. Om te komen tot efficiënte en verantwoorde maatregelen is de nodige discussie met stakeholders, aanvullend onderzoek en monitoring van groot belang. Binnen het huidige project vindt overleg met relevante stakeholders plaats m.b.t. vangstbeperkingen voor zeebaars. 

The Dutch ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) wants to ensure an ecological and economical sustainable fisheries. Major challenges for the flatfish fisheries include reducing the impact on the sea floor, reducing bycatch and fuel consumption. The pulse fisheries technique may contribute to overcoming these challenges and is considered to be a sustainable alternative to the traditional beam trawl fisheries on flatfish. Pulse fishing is considered to have a higher selectivity with less discards and as a result it will be easier to adhere to the landing obligation. In addition, the pulse technique is considered to have less impact on the seafloor and less fuel consumption compared to the traditional beam trawl fisheries. At present, the Dutch pulse fisheries is part of an international and politically sensitive discussion. Presently, there is an ongoing debate on permanently legalising pulse fishing on the North Sea. The multiyear research program (Impact assessment of the pulse trawl fishery, 2016-2019) will contribute to the scientific knowledge needed in this discussion. In the present project, additional policy support research is carried out concerning pulse fisheries and consists of Communication, Logbook analysis and Scenarios pulse fisheries. Due to the politically sensitive nature of the discussion, good communication with stakeholders, dissemination of the acquired scientific knowledge and participation in relevant meetings is important. In addition, in order to estimate the change in catch efficiency as a result of the introduction of the pulse trawl, catch data from logbooks of all pulse trawls will be analysed. Obtained insight will contribute to the overall evaluation performed in the Impact assessment of the pulse trawl program. At present, there are multiple developments that may have far-reaching consequences for Dutch fisheries (e.g. Brexit, offshore wind farms, new regulation technical measures). In order to gain insight into the possible resulting consequences for the Dutch fisheries, a scenario study will be carried out in 2019.

 

The Seabass (Dicentrarchus labrax) population in Europe has been declining steadily since 2010. This decrease has been related to a high fishing effort and a low recruitment of juveniles since 2008 (ICES, 2005). The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) conclude that if no measures are taken to reduce the amount of seabass caught, the spawning stock will be too small to produce enough offspring to sustain the stock. The last few years, ICES has given yearly advice on the status of seabass in the central and southern North Sea, Irish Sea, English Channel, Bristol Channel, and Celtic Sea. Since 2015, the Dutch ministry of Agriculture, Nature and Food Quality has imposed restrictive measures to contribute to the restoration of the seabass stock. In order to impose efficient and responsible measures, discussions with relevant stakeholders, research and monitoring is essential. Within the current project consultations with relevant stakeholders concerning catch limiting measures will take place.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19