Provinciale sturing op verbinding natuur en economie (WOT-04-010-036.91)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het project is om bouwstenen voor analyse en evaluatie van provinciale sturing op het verbinden van natuur en economie te ontwikkelen die ook betekenisvol zijn voor de provincies. Daarvoor is eerst inzicht nodig in de afbakening van het onderwerp via de ontwikkeling van perspectieven op provinciale sturing op het verbinden van natuur en economie, waarin bestuurskundige en economisch geografische inzichten een plaats krijgen. Bovendien is er inbedding in en verankering met de provinciale beleidspraktijk in een leergemeenschap vereist om de opgedane inzichten en kennis toe te kunnen passen in een lerende evaluatie. Op deze manier kan de provinciale praktijk ook al tussentijds inzichten opdoen en gebruiken.

De volgende hoofdvraag staat centraal:

Hoe kan provinciale sturing op het verbinden van natuur en economie op een voor provincies betekenisvolle wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd en hoe kan hiermee het leerproces bij deze provincies ondersteund worden?

Hiervoor worden de volgende deelvragen gehanteerd:

  1. Welke perspectieven kunnen worden geformuleerd over de verbindingen tussen natuur en economie?

  2. Welke perspectieven kunnen worden geformuleerd over provinciale sturing op het verbinden van natuur en economie?

  3. Welke betekenis krijgen voorbeelden van het sturen op het verbinden van natuur en economie als deze geanalyseerd worden met de perspectieven (zoals ontwikkeld onder 1 en 2)?

  4. Welke aanknopingspunten bieden de resultaten van de vragen 1, 2 en 3 voor provinciale sturing op het verbinden van natuur en economie?

  5. Hoe verhouden de resultaten van de vragen 1, 2 en 3 zich tot de leeropgaven die provincies zelf formuleren?

Het belangrijkste resultaat van het project is een set aan bouwstenen waarmee een analyse- en evaluatiekader voor de Evaluatie natuurpact ontwikkeld kan worden en dat betekenisvol is voor provincies wiens ontwikkeling in direct contact met de provinciale beleidspraktijk heeft plaatsgevonden. Daarmee kunnen de bouwstenen ook bijdragen aan de ontwikkeling van een beleidstheorie door provinciemedewerkers. De bouwstenen worden ontwikkeld aan de hand van de 2x3 theoretische perspectieven en uitgeprobeerd in case studies. De bouwblokken zijn in feite onderwerpen voor evaluatie (indicatoren) waarbij ook een duiding wordt gegeven van hoe dit te beoordelen; niet noodzakelijkerwijs in kwantitatieve termen. De bouwblokken zijn te gebruiken in de aankomende lerende evaluatie natuurpact en, daarmee samenhangend, ook voor het provinciale leerproces. Een tweede resultaat is dat in het project een leernetwerk wordt gevormd, als hier in de provinciale beleidspraktijk voldoende animo voor blijkt te zijn om actief in deel te nemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17