Predation risk marked glasseel (KB-36-002-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Merk terug-vangst experimenten zijn nodig om aanbod schattingen te maken langs de Nederlandse kust. Daarnaast is verblijftijd een maat voor barrière werking van een gemaal of ander type barrière. Het is echter onbekend in hoeverre predatie risico wordt verhoogd door het merken van glasaal. Deze studie beoordeeld of er een verhoogd risico is op de predatie van glasaal door het gebruik van merk methodes.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.