Precision agriculture in dairy farming systems (KB-30-002-010)

  • Noij, Gert-Jan (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Precisielandbouw vergt nauwkeurige waarnemingen in het gewas, interpretatie van de gemeten grootheden (diagnose), beslissingen over de uit te voeren behandeling en adequate techniek om de gewenste behandeling in de praktijk uit te kunnen voeren, zowel mechanisch/elecronisch als informatietechnologisch. Het strategische onderzoek richt zich op het verbeteren van de praktische toepasbaarheid van sensorbeelden, het (door)ontwikkelen van rekenmodellen en beslisregels die sensorbeelden en data vertalen naar betere teeltmaatregelen voor telers en loonwerkers, het verbeteren van de ICT-infrastructuur, data-uitwisselbaarheid en standaardisatie, en op het aantonen van de meerwaarde van implementatie van PL. In de akkerbouw en vollegrondsteelten is men verder met de implementatie van deze benadering dan in de melkveehouderij.

 

Het doel van dit project is om na te gaan welke beschikbare kennis uit akkerbouw en vollegrondsteelten toepasbaar is op de ruwvoerproductie ten behoeve van melkveehouderij.

Daarvoor zullen we inventariseren welke kennis beschikbaar is en waar behoefte aan is in de melkveehouderij. Hierbij maken we gebruik van de kennis die inmidels al is ontwikkeld bij WLR (en WEnR). Vervolgens identificeren we een perspectiefvolle aanpak voor de melkveehouderij en werken deze vervolgens uit in een concrete pilot samen met strategische partners in het werkveld.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18