Position paper protein transition (KB-37-002-032)

Project: LNV project

Project Details

Description

Volgens de Nationale Eiwitstrategie die recent is uitgebracht door het ministerie van LNV, wordt de komende jaren ingezet op de teelt en de ontwikkeleing van andere, alternatieve eiwitbronnen om zo minder afhankelijk te worden van import en bij te dragen aan een duurzame landbouw. Naast positieve effecten, kan een dergelijke eiwittransitie ook leiden tot de opkomst van nieuwe voedselveiligheidsgevaren. Zo is van insecten bekend dat ze contaminanten zoals zware metalen en pesticiden kunnen ophopen. Ook kan het gebruik van alternatieve eiwitten leiden tot kruisreacties van allergenen. Het doel van dit project is om de mogelijke voedselveiligheidsgevaren die kunnen voorkomen als gevolg van het gebruik en de productie van alternatieve eiwitten, in kaart te brengen. Daarnaast zal onderzocht worden welke acties nodig zijn om adequate te anticiperen op voedselveiligheidsgevaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de analytische methoden die nodig zijn om voedselveiligheidsgevaren gerelateerd aan eiwittransitie goed op te kunnen pikken, maar ook het in kaart brengen van relevante vraagstellingen voor verder onderzoek. Er zal literatuuronderzoek worden uitgevoerd en zullen er expertsessies worden georganiseerd om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen m.b.t. de eiwittransitie en de mogelijke detectie van potentiële voedselveiligheidsgevaren gerelateerd hieraan.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.