Positieflijst (BO-43-114-001, BO-43-013.01-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

De uitspraak van het CBb (28-03-2017) maakt o.a. duidelijk dat potentieel een zeer groot aantal diersoorten door een Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) moet kunnen worden beoordeeld. De beschikbare systematiek Positieflijst 2.0 is voor de zoogdieren uitgewerkt en najaar 2019 beschikbaar gekomen. Het resultaat betreft een geheel nieuwe systematiek. Als uitgangspunt voor de systematiek voor zoogdieren is gehanteerd dat het resultaat ook gebruikt kan worden voor de beoordeling van reptielen, amfibieën (ook wel: herpetofauna) en vogels. Net als voor zoogdieren is ook voor herpetofauna en vogels de wetenschappelijke validiteit en de beoordeling onverminderd belangrijk.

 

Dit plan maakt de vervolgstap waarbij vanuit dit project de beoordelingssystematiek voor zoogdieren wordt dóórontwikkeld voor herpetofauna en daarna vogels. Daartoe wordt de bestaande Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) qua samenstelling bijgesteld naar een samenstelling met enkele oud leden en vooral ook nieuwe onafhankelijke deskundigen met wetenschappelijke kennis van de herpetofauna (en later vogels). Deze WAP zal de systematiek die voor zoogdieren is ontwikkeld, analyseren op bruikbaarheid voor herpetofauna (en later vogels), en waar nodig bijstellen voor specifiek deze beide groepen. Het resultaat van het project is een advies voor een beoordelingssystematiek herpetofauna en vogels.

 

Anders dan voor de zoogdieren is er voor de herpetofauna en vogels geen inventarisatie beschikbaar van in Nederland gehouden diersoorten. Dit is in het kader van dit project noodzakelijk als ook voor de latere beoordeling van de diersoorten. Het project levert daarom tevens een inschatting van de voorkomende relevante soorten in Nederland en in het netwerk daar omheen.

 

Met de aangepaste beoordelingssystematiek voor herpetofauna en later vogels zal, los van dit project net als voor zoogdieren, een door LNV in te stellen beoordelingscommissie de diersoorten beoordelen met als resultaat een indeling van herpetofauna en vogels in risicoklassen. Dit resultaat vormt voor LNV de basis voor besluitvorming over de op te stellen positieflijsten voor herpetofauna en vogels.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22