Polarisatie en strategieën voor depolarisatie in (sociale) media // Polarization and strategies for depolarization in (social) media

Project: PhD

Project Details

Description

Er bestaan grote zorgen om toegenomen polarisatie in het maatschappelijk debat, voornamelijk in de (sociale) media. Huidige wetenschappelijke inzichten in polarisatie in media zijn beperkt door een eenzijdige focus op de Verenigde Staten en hoofdzakelijk aandacht voor X (Twitter). Daarnaast is er relatief weinig aandacht voor depolarisatiestrategieën. In dit onderzoeksvoorstel wordt polarisatie in de Nederlandse media onderzocht voor de thema’s klimaat, immigratie en inclusiviteit. In het eerste deel wordt de mate en aard van polarisatie in traditionele media en op verschillende sociale mediaplatformen in kaart gebracht. In het tweede deel worden mogelijke depolarisatiestrategieën voor journalisten en platformen op effectiviteit getoetst. // There is growing concern about increased polarization in societal discourse, particularly on (social) media platforms. However, existing scholarly knowledge on media polarization is limited due to its predominant focus on the United States and specific platforms like X (Twitter), with relatively scant attention to strategies for depolarization. This research proposal examines polarization in Dutch media across key themes such as climate change, immigration, and inclusivity. The first part maps the presence and nature of polarization in traditional and social media, while the second assesses the effectiveness of depolarization strategies for journalists and platforms.
StatusActive
Effective start/end date1/07/24 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.