Penvoerderschap NEM (Coördinatie) (WOT-04-012-005.01, WOT-04-012-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 1999 hebben verschillende overheden een overeenkomst gesloten (Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Ecologische Monitoring 1999). Via deze overeenkomst wordt gestreefd om de informatiebehoefte op het gebied van natuur te voorzien van een stelsel van meetnetten. De overeenkomst wordt op dit moment "gedragen" door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat (RWS) en de 12 provincies en hun werkorganisatie BIJ12 (IPO). Deze overheden bepalen welke doelstellingen via het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) gerealiseerd moeten worden en welk budget daartoe beschikbaar wordt gesteld.

De uitvoering van de NEM-meetnetten (tegenwoordig NEM-meetprogrammas geheten) is sinds 1999 grotendeels gedaan door landelijke organisaties die gericht zijn op het ondersteunen van vrijwilligers die waarnemingen in het veld doen. De landelijke vrijwilliger-organisaties streven ernaar om een gericht aanbod te doen dat past bij de doelstellingen en kaders van het NEM en voldoet aan de kwaliteitseisen die het CBS aangeeft. Tot 2018 deden deze Partijen dit ieder afzonderlijk, vanaf 2019 doen deze partijen dit in een samenwerkingsverband waarin ook Wageningen Environmental Research (WENR) participeert. Daartoe zijn Partijen op 4 februari 2019 een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de Samenwerkingsovereenkomst participeren: het Bureau van de Zoogdiervereniging, Stichting RAVON, De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten, Stichting Anemoon, de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV (BLWG), de Paddenstoelenstichting (gezamenlijk ook wel geduid als soortenorganisaties),  Sovon Vogelonderzoek Nederland (deze acht organisaties worden in het Projectplan geduid als Uitvoerende Partijen) en Wageningen Environmental Research (in het Projectplan ook geduid als Penvoerder). Het samenwerkingsverband is gericht op de periode 2019 2023, met uitloop tot 2025 voor de afronding van deel-projecten. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/21