Ontwikkeling van tools voor systeembenadering (BO-43-011.01-013)

Project: EZproject

Description

In de systeemaanpak duurzame gewasbescherming werken sector, industrie, distributie en overheid aan het oplossen van knelpunten om een optimale toepassing van geïntegreerde gewasbescherming, en daarmee verdere verduurzaming, mogelijk te maken. Door de geschetste verschuiving in de IPM aanpak door o.a. de mogelijkheid om met nieuwe precisie technieken minder middelen in te zetten, bv pleksgewijs toe te passen met als doel milieuwinst rijst de vraag of de huidige beoordelingsmethodieken van gewasbeschermingsmiddelen hierop zijn toegerust?

Dit project beoogd aanbevelingen te doen voor aanpassing/uitbreiding van de huidige methodiek. Bij precisietechnieken en andere mitigerende maatregelen zijn verbruik, emissie en blootstelling niet evenredig.

 

 

Bij het BO-programma Kennisimpuls Groene Gewasbescherming wordt door WUR gewerkt aan ontwikkeling van innovatieve systemen. Er wordt op 4 proeflocaties geëxperimenteerd met innovatieve manieren van telen, waarbij het gebruik van hoog risico middelen (Candidates for Substitution) niet meer nodig is.

 

Bij de proeftuin Precisielandbouw werken 16 telers aan het testen en het doorwerken van precisietechnieken, een groot deel daarvan gaat over precisietoepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Deze technieken zijn relevant voor gewasbescherming in het kader van minder middelgebruik en daardoor lagere milieu impact.

 

Ook in publiek-private onderzoeksprojecten via het Topsectorenbeleid is aandacht voor het verduurzamen van gewasbescherming. In 2019 start bijvoorbeeld het project Milieu-indicator waarin een tool ontwikkeld zal worden voor telers en afnemers waarmee de milieu-impact van een IPM teelt inzichtelijk wordt gemaakt. Ook in de PPS Groen, gestart in 2017, wordt gewerkt aan tools en nieuwe teeltsystemen die telers in de vollegrond helpen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19