Ontwikkeling van instrumenten voor een natuurinclusieve energietransitie (KB-36-003-002, KB-33-010-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om een natuurinclusieve energietransitie mogelijk te maken is het van groot belang de nieuwe energie-infrastructuur zodanig in te passen en te gebruiken dat bestaande natuurwaarden niet worden aangetast en in sommige gevallen zelfs verbeterd kunnen worden. Op dit moment beschikken beleidsmakers en energieproducenten niet over de noodzakelijke instrumenten om dit te bewerkstelligen. Daardoor komt het voor dat windturbines in migratie/foerageerroutes van vogels en vleermuizen worden geplaatst waardoor ze veel slachtoffers veroorzaken, en daarmee bestaande natuurwaarden aantasten en zorgen voor een negatieve berichten in de media. Hierdoor kunnen energieproducenten gedwongen worden, of zich genoodzaakt voelen, een dergelijke turbine te verplaatsen. Dit is een enorm kostbare operatie. Stilstandvoorzieningen gedurende langere perioden en voor meerdere turbines kunnen ook leiden tot tegenvallende opbrengsten voor de energieproducent. Bij zonneweides en bij de teelt van gewassen voor biobrandstof is het ook van belang deze zo goed als mogelijk in te passen in het landschap, maar hier geldt ook dat er juist kansen zijn om de biodiversiteit te verbeteren. Dat kan dan bijvoorbeeld door deze te combineren met ruige akkerranden of ander beheer dat de biodiversiteit stimuleert.

 

Dit project omvat de (start van) de ontwikkeling van de set instrumenten die een natuur-inclusieve energietransitie moeten faciliteren, waarbij we vooral voor ogen hebben dat deze instrumenten nu niet voorhanden zijn en van grote waarde zijn voor de energiemarkt. Het gaat hier om de volgende instrumenten:

 

  • Geografische informatie van het landschapgebruik en de aanwezige en de beoogde energie-infrastructuur (windturbines, zonnepanelen, biomassa en hoogspanningsleidingen)
  • Geografische informatie van de verspreiding van kwetsbare soorten en hun vliegbewegingen in relatie tot energie-infrastructuur
  • Op basis van de geografische informatie: ontwikkelen van gerichte maatregelen die sterfte voorkomen bij kwetsbare soorten met minimaal energieproductieverlies
  • Evaluatie van alternatieve mogelijkheden qua ruimtelijke inrichting en/of operatie van de energie-infrastructuur.

 

Aan het eind van het eerste jaar zullen de (voorlopige) resulaten worden gepresenteerd aan de belangrijkste potentiële gebruikers van bovengenoemde instrumenten; LNV, provincies en energiebedrijven. Vervolgens zal getracht worden (betaalde) projecten met deze gebruikers op te tuigen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22