Ontwikkeling NL-EU Monitor Voedselverspilling (BO-43-110-008, BO-43-002.02-002, BO-20-015-006, BO-20-005-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaatvraagstukken en ontwikkeling van landen in de wereld. Het volume aan en de bestemmingen van voedselresten wanneer zij wegvallen voor humane consumptie, zijn een zichtbare graadmeter van inefficiënties in het voedselsysteem t.a.v. grondstoffen, milieu, en sociaaleconomische aspecten. De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan halvering van de voedselverspilling in 2030 en reductie van de verliezen ten opzichte van 2015 (SDG 12.3). De omvang en bestemmingen van voedselresten worden sinds 2009 door WFBR gemeten met de Monitor Voedselverspilling (M2V). Gebruikte data zijn gebaseerd op openbare gegevens op het gebied van afval- en reststroomverwerking. Parallel hieraan is in 2014 een start gemaakt met de verkenning van een methodiek om de huidige monitor te transformeren van een afvalmanagement perspectief (achterkant) naar een ketengericht reststromen perspectief (voorkant). In 2015 is dit onderzoek voortgezet resulterend in meetmethodes waarmee voor individuele partijen binnen iedere stakeholder in de keten de omvang van de voedselverspilling bepaald kan worden. Eveneens is onderzocht welke mate en vorm van opschaling nodig is om op basis van de voorkant te komen tot een representatief beeld van de totale omvang aan reststromen in Nederland. Binnen het BO-project STV-1 Monitoring van voortgang voedselverspilling werkt WFBR samen met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan het bevorderen van zelfrapportage door alle ketenpartijen en het ontwikkelen van methodes om primaire data bij bedrijven te verkrijgen en te benchmarken. Om de voortgang van Nederland op de duurzaamheidsdoelstelling 12.3 te monitoren wordt de methodiek van de M2V verder ontwikkeld naar een monitor van Nederlandse Voedselresten, welke aansluit op de door Europa voorgestelde methodiek. Deze methodiek is vastgelegd in 2019 (beschreven in het EU Gedelegeerd Besluit (GBVB) 2019/1595)[1]. Hieronder valt o.a. het aanpassen van de definiëring van levensmiddelenafval, die afwijkt van het sinds 2009 gehanteerde Nederlandse definitie van voedselverspilling, en wordt monitoring per voorgeschreven ketenschakel ingericht. Het project voorziet in de aanpassingen die daarvoor gemaakt dienen te worden in de Nederlandse aanpak monitoring voedselverspilling De eerste periode waarover in 2022 aan de EU gerapporteerd moet worden is januari 2020 tot en met december 2020. Deze informatie moet in 2022 bij de EU worden aangeleverd. Dit project voorziet in een soepele overgang van rapportering aan de EU.

 

[1] Te vinden op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.