Ontwikkeling methodiek voor product-gebaseerde borging voedselveiligheid (BO-43-002.02-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project ontwikkelt een innovatieve manier voor product-gerelateerde (beleid voor) handhaving om ook de voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Doel is de ontwikkeling van een proces-gebaseerde strategie voor garanderen van voedsel- en diervoederveiligheid:

  • Onderzoeken safe-by-design-principe: toepassing van data uit veredeling / fokkerij om veiligheid product aan te tonen tijdens de ontwikkeling waardoor er minder nadruk kan komen op de pre-market risicobeoordeling: (on)mogelijkheden voor markttoepassing onderzoeken; kosten; efficiëntie; garantie op voedselveiligheid.
  • Inschatting maken van de mogelijkheid om het safe-by-design-principe toe te passen op geïmporteerde planten en dieren voor andere delen van de wereld in samenhang met traceerbaarheid van producten.
  • Invloed van een product-gerelateerde handhaving voor de betrokken sectoren in het licht van de beleidskeuzes die in NL/Europa en wereldwijd gemaakt worden t.a.v. met name de risicoanalyse en traceerbaarheid 
  • De overheid is verantwoordelijk voor de borging van de voedsel- en diervoederveiligheid. De beleidsopgave is te garanderen dat de voedselveiligheid op het huidige hoge niveau blijft, ook voor producten die ontwikkeld zijn m.b.v. innovatieve technologieën. Het project ontwikkelt een visie op de verschillende aspecten van een mogelijke product-gebaseerde strategie voor het garanderen van voedsel- en diervoederveiligheid in Nederland en Europa, in de procestechnologie, plantenveredeling en veefokkerij.

 

  • Werkwijze

In 2019 is het overzichtsrapport van de verschillende aspecten van een safe-by-design/safe-by-strategy benadering in de plantenveredeling, veefokkerij en levensmiddelenmicrobiologie afgerond, mede op basis van een serie interviews met experts en belanghebbenden. Een gerelateerd deelproject, dat zich richt op de gerelateerde economische aspecten, is in 2019 aangevangen, en zal in 2020 worden afgerond. Onderdeel van deze rapportage van 2019 is het in kaart brengen van mogelijke praktische barrières bij Europese invoer van product-gebaseerde regelgeving op basis van safe-by-design vs de huidige pre-market beoordeling. Op basis van deze rapportage, het 2018-rapport over het principe van safe-by-design in de voedsel- en diervoederproductie en aangevuld met de rapportage over de economische consequenties van het invoeren van een product-gebaseerde regelgeving, zal er in maart 2020 een besloten workshop worden georganiseerd waarin de resultaten zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd. De uitkomsten van deze workshop zullen vervolgens met de stuurgroep worden besproken als basis voor aanvullende studies, en voor vervolgdiscussies met Europese wetenschappers en/of beleidsmakers.

 

  • Projectresultaat (beschrijvend)

In 2019 wordt de rapportage over de mogelijke effecten van de invoer van een product-gebaseerde regelgeving voor producten van moderne biotechnologie, benadering in de verschillende deelgebieden (procestechnologie, plantenveredeling, veefokkerij) afgerond. Dit rapport is geschreven op basis van een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met experts uit de verschillende deelgebieden. In dit rapport zijn ook de meest recente inzichten meegenomen voor wat betreft de traceerbaarheid van de verschillende typen GGO-producten, inclusief de producten die zijn verkregen met behulp van moderne mutagenese, waaronder gene-editing technieken.

 

Een aanvullende deelrapportage over de mogelijke economische aspecten en eindoverzicht van mogelijke praktische barrières bij Europese invoer van een product-gebaseerde regelgeving, waarbij ook kosten bij eenzijdige dan wel geharmoniseerde invoer worden meegewogen, zal begin 2020 worden afgerond. De gecombineerde rapporten zullen ook worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

 

Beide rapporten, en ook het 2018 rapport over safe-by-design in voedsel- en diervoederveiligheid, zullen in maart 2020 met geselecteerde stakeholders worden besproken in een besloten workshop. In deze workshop zal worden bepaald welke verdere onderwerpen of aspecten nog nader onderzocht moeten worden, en in welke vorm. Daarnaast zal in een vervolgbijeenkomst met de stuurgroep worden bepaald welke Europese vervolgdiscussies zullen worden georganiseerd in 2020, met Europese wetenschappers en/of beleidsmakers.

Op basis van deze resultaten zullen tevens de scenarios worden geselecteerd voor nadere uitwerking in 2021.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21