Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen Greenports: deelthemaleiding (BO-28.02-001-008, BO-09-001-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het thema Methodieken Kennisoverdracht (BO-28) wordt toegewerkt naar het realiseren van efficiënte, doeltreffende en samenhangende kennis- en innovatiesystemen binnen de voor T&U relevante Greenportregio’s. Dit zodat de sector sneller en met beperking van het risico voor ondernemers kan innoveren. De ontwikkeling van de regionale kennis- en innovatiesystemen vindt plaats via de volgende koepelprojecten, waarvan er 5 mede gefinancierd worden vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO):

  1. Agrivizier: Noord-Holland Noord;
  2. Innovatiemotor: Aalsmeer;
  3. Kennis en innovatie Greenport Gelderland;
  4. Kennis & Innovatie Impuls: Boskoop;
  5. GreenBrains, Venlo;
  6. Innovatie en Demonstratie Centra: Westland-Oostland;
  7. Innovatie en Demonstratie Centrum: Duin- en Bollenstreek.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.